امکانات وویژگیهای سیستم حسابداری
 • صدور اسناد به صورت کاملا اتوماتیک از سیستم های مختلف
 • امکان تعریف ارتباطات بین سیستم های مختلف با سیستم مالی
 • امکان تعریف 5 سطح مالی که دو سطح آخر آن بصورت شناور و Unique باشد
 • امکان تغییر وضعیت اسناد بصورت یادداشت و موقت ، بررسی شده ودائم
 • امکان ایجاد و انتقال سال مالی و و بستن اتوماتیک سال مالی
 • امکان شماره گذاری اسناد براساس تاریخ با حفظ سوابق آن
 • امکان انتخاب نحوه سند زنی سیستم خرید وفروش  به دو صورت کلی ویا به ریز کالا
 • امکان تایید نهایی اسناد جهت کنترل و ارائه دفاتر
 • امکان مرور حسابها به دو صورت ساده و تحلیلی
 • امکان اخذ انواع گزارش ها جهت تهیه گزارشات فصلی و نوشتن دفاتر مالی
 • امکان تهیه گزارش ترازنامه ای در یک دوره خاص
 • امکان محاسبه سود و زیان مالی به صورت اتوماتیک و یا به صورت انتخابی
 • امکان تهیه ترازسنجی دفتر معین به تفکیک تفضیلی، دفتر معین ساده ، عملیات دفتر کل و گروه حسابها به صورت 4 ستونی ،6ستونی و 8 ستونی
 • امکان بررسی تمام حسابها از قبیل بانک و مشتری وغیره برای مغایرت گیری آتی
 • امکان جست وجو در اسناد بر اساس عنوان ،مبلغ ،شماره قبض، نوع سند در بازه زمانی خاص و دریک حساب وتمام حسابها
 • امکان اخذ مانده و گردش یک تفضیلی بصورت کلی و یا به تفکیک معین و کل خاص
 امکانات وویژگیهای سیستم خزانه داری
 •  امکان تعریف انواع صندوق دار وتنخواه دار و صدور قبوض دریافت و پرداخت و مشاهده گردش حساب آن
 • امکان تعریف بانک و ارتباط اتوماتیک آن با اسناد پرداختنی و دریافتنی
 • امکان انجام عملیات وخدمات بانکی نظیرحوالجات و کارمزد  بانکی
 • امکان انجام عملیات چک های پرداختی نظیر تعریف دسته چک پرفراژ چک ، چاپ چک ها بر اساس فرم های بانک های مختلف و رأس گیری چک ها
 • امکان ثبت تسهیلات بانکی و ثبت تعداد و مبلغ اقساط آنها و پیگیری پرداخت آنها
 • امکان اعمال انواع عملیات برروی  چکها ی دریافتی اعم از واگذاری، برگشتی نزد مشتری برگشتی نزد صندوق ، وصولی و انتقالی
 • امکان اعمال انواع عملیات برروی  چکها ی پرداختی اعم از وصولی، باطل کردن و انتقالی
 • امکان صدور اسناد خزانه داری بصورت کاملا ً اتوماتیک
 • امکان مغایرت گیری اتوماتیک بانکی از فایلهای بانکی
 •  امکان تحلیل منابع و مصارف بودجه ای جهت تهیه گزارش توان پرداخت روزانه
 • امکان گزارش گیری متنوع از چک های دریافتی از قبیل چک های وصول شده ، برگشتی وصول شده ،چک های سررسید شده و وصول نشده به صورت کلی یا به تفکیک هر کدام از بانکها و نمایش میانگین سن چک
 • امکان گزارش گیری از چکهای پرداختی از قبیل وصول شده ، سررسید شده ، سررسید نشده، باطل شده، صادر شده و نشده به تفکیک تاریخ چک،دریافت کننده و صادر کننده به صورت کلی ویا به تفکیک از هر کدام بانکها
 • امکان بررسی سوابق چک های دریافتی وپرداختی و مشاهده آخرین وضعیت چک ها
 • امکان ثبت و کنترل و تأیید تعدادی تمامی ورودی ها و خروجی های انبار توسط انباردار
 • امکان تایید محموله های ارسالی توسط انبار
 • امکان ثبت  عملیات انبار گردانی و شمارش های متفاوت و مغایرت گیری اتوماتیک
 • و ثبت اتوماتیک اضافات و کسورات انبار
 • امکان ثبت انتقالات بین انبارها و تهیه گزارشات مخصوص آنها
 • امکان ثبت انواع ورودی و خروجی های خاص انبار منجمله مصارف داخلی ،هدایا و نمونه جنس
 • امکان ثبت و پیگیری ضایعات انبار
 • امکان تهیه و چاپ تگ های مخصوص انبارگردانی
 • امکان گزارش گیری از کاردکس کلی کالاها و یا تک تک آنها
 • امکان گزارش گیری تعدادی و ریالی موجودی تمامی انبارها ویا تک تک انبارها
 • امکان گزارش گیری از انبار به صورت کلی ویا از فاکتور های خروجی دار
 •  خروجی های ارسال شده  و ارسال نشده
 • امکان گزارش گیری از عملیات ورود و خروج دوره ای انبار به صورت کلی و یا ریز
 امکانات و ویژگیهای سیستم خرید و فروش
 •  امکان ثبت قیمت خرید و درصد تخفیف خرید برای کالاهای مختلف
 • امکان ثبت هزینه هایخرید و انواع اضافات و کسورات خرید جهت محاسبه قیمت تمام شده کالای خریداریشده
 • امکان تغییر سیاست های قیمت گذاری فروش در هنگام ثبت خرید
 • امکان اختصاصکالاها به تامین کننده های مختلف و گزارش گیری خرید و فروش بر اساس تأمین کننده هایمختلف
 • امکان گروه بندی کالاهای مختلف وگزارش گیری فروش متفاوت به تفکیک گروهکالا
 • امکان تعریف انواع سیاست های قیمت گذاری و تعیین نحوه اعمال قیمت
 • امکانثبت مشخصات کامل و پرونده مشتری و فعال و غیر فعال سازی مشتری وقراردادن در لیستسیاه
 • امکان دسته بندی بر اساس صنف ، شهر ، مسیر،گروه پخش و کلاس قیمت برای مشتریها
 • امکان تعیین سقف اعتبار ریالی ، چک ها ، تعداد مطالبات ، روز مطالبات ، چکبرگشتی برای مشتری ، فروشنده ، سرپرست ومأمور پخش
 • امکان وارد کردن سریال ساختدارو(Batch Number  ) و تاریخ انقضا دارو (Expire Date  ) برای کالای
 •  انتخابشده در سیستم خرید و فروش و توزیع و پخش و انبار
 • امکان ردیابی سریال ساخت خاصدارو از زمان ورود کالا تا مرحله تحویل نهایی یا برگشت کالا
 • امکان گزارش گیری ازتاریخ انقضاهای نزدیک درانبار
 • امکان طبقه بندی داروها در سبدهای خاص قابل فروش
 • امکان مسیربندی مشتریان وگزارش گیری های مختلف از قبیل گزارش فروش فروشنده به تفکیک مسیر ، گزارش روزانه فروشنده به تفکیک مسیر ، گزارش فروش کلی مسیر ، گزارش پوشش مسیر فروشندگان
 • امکان تهیه فایلهای مخصوص اداره بازرگانی
 • امکان تعریف انواع فرمول های تعدادی ، ریالی ، خطی ، فروش (sale promotions) به تفکیک تامین کننده ، کالا،گروه کالا و سبدهای فروش برای کلاس مشتری، گروه پخش ، شهر،منطقه،مسیر یا یک مشتری خاص و نیز برای انواع نحوه پرداخت مشتری (نقدی ، چک ، نسیه و ...) به صورت پله ای و یا خطی
 • امکان تعریف هدفهای فروش به تفکیک کالا ، تأمین کننده ، تعداد فاکتور ، تعداد گردش ، تعداد مشتری ، مبلغ فروش و امکان تحلیل و گزارش گیری درصد موفقیت هدف وتعیین پورسانتهای تشویقی
 • امکان تعریف فرمولهای سهمیه بندی کالا برای هر فروشنده بر اساس موجودی انبار ، جهت ایجاد موازنه فروش
 • امکان پیش بینی تعداد سفارش خرید کالا با توجه به پارامترهای مختلف جهت جلوگیری از فرصت از دست رفته فروش و خواب طولانی کالا وتبدیل آن به سفارش خرید و پیگیری سفارشات ثبت شده
 • امکان تهیه گزارش های  ترکیبی فروش با توجه به انواع پارامترهای فروش از فاکتور فروش و پیش فاکتور و درخواست
 • امکان تهیه انواع گزارشات ماتریسی ، تحلیلی ،تجمیعی و خلاصه مدیریتی در یک پنجره
 • امکان تهیه گزارشات تحلیلی فروش ، تخفیفات و وصول به تفکیک سرپرست فروش ،فروشنده ،مشتری ،مامور پخش وراننده در یک دوره زمانی خاص
 • امکان تهیه انواع گزارشات به تفکیک کالا، گروه کالا،تولید کننده در یک دوره زمانی خاص