ابزار نوین ردیابی

 

سیستم ردیاب GPS ویژن بخشی از سامانه مدیریت ناوگان است که روی خودرو نصب شده و یا همراه فرد (ویزیتور ، مامور پخش و یا راننده) میباشد که اطلاعات مکانی را از ماهواره های GPS دریافت نموده و به سیستم ردیابی و مدیریت ناوگان ویژن ارسال می نماید و مدیران مجموعه های پخش مویرگی با استفاده از این سیستم امکان ردیابی و ملاحظه محل دقیق خودرو و یا شخص را بر روی نقشه خواهند داشت.
گزیده ای از امکانات نرم افزار فوق بشرح ذیل میباشد:

امکانات نرم افزار روی سرور دفتر مرکزی:

·امکان ردیابی ویزیتورها روی نقشه بصورت آنلاین
·امکان ردیابی ماشینهای توزیع روی نقشه بصورت آنلاین
·امکان ردیابی و مشخص نمودن مسیر پیموده شده توسط ویزیتور و ماشینهای توزیع بصورت آفلاین
·قابلیت نمایش مسیروخیابانها با زبان فارسی روی نقشه
·قابلیت نمایش مسیر و منطقه مخصوص یک ویزیتور روی نقشه
·گزارش محلهای توقف ویزیتورها و ماشینهای توزیع
·قابلیت نمایش مسیرهای طی شده در روز قبل
·قابلیت گزارش گیری از مدت زمان توقف ویزیتور و ماشین توزیع در طول مسیر
·قابلیت گزارش گیری از سرعت ماشین توزیع و ویزیتور در طول مسیر
 

امکانات نرم افزاری روی PDA:

·امکان ارسال اطلاعات از دستگاه ویزیتور ویا ماشین پخش به سرور دفتر مرکزی از طریق SMS و یا GPRS
·ذخیره اطلاعات مکانی ویزیتور ویا ماشین پخش بصورت آفلاین
·امکان ردیابی ویزیتورها و ماشینهای توزیع حتی در صورت خاموش بودن دستگاه
·امکان گذاشتن رمز ورود و LOG IN  نمودن روی دستگاه
·امکان خروج و LOG OUT نمودن روی دستگاه