مشخصات رکهای قابل ارائه به شرکتهای محترم به شرح ذیل میباشد

ارتفاع

عمق

نوع رک

ردیف

32

40

رک دیواری 6 یونیت دیتاشین DSE 6u

1

45

40

رک دیواری 9 یونیت دیتاشین DSE 9u

2

66

40

رک دیواری 12 یونیت دیتاشین DSE 12u

3

مشخصات رک های دیواری DSE
رنگ :
مشکی از نوع پودری ضد خش
درب :
شیشه ای ایمنی با قفل سویچی
متعلقات همراه :
فن بزرگ

35

45

رک دیواری 6 یونیت دیتاشین 6u

4

50

45

رک دیواری 9 یونیت دیتاشین 9u

5

50

60

رک دیواری 9 یونیت دیتاشین 9u

6

66

45

رک دیواری 12 یونیت دیتاشین 12u

7

مشخصات رک های دیواری دیتاشین
رنگ :
مشکی و طوسی از نوع پودری ضد خش
درب :
شیشه ای ایمنی با قفل سویچی
پنل ها :
  قابلیت باز شدن پنل های جانبی رک
متعلقات همراه :
فن بزرگ

80

60

رک ایستاده 14 یونیت دیتاشین 14u

8

98

60

رک ایستاده 18 یونیت دیتاشین 18u

9

118

60

رک ایستاده 22 یونیت دیتاشین 22u

10

138

60

رک ایستاده 27 یونیت دیتاشین 27u

11

160

60

رک ایستاده 32 یونیت دیتاشین 32u

12

182

60

رک ایستاده 37 یونیت دیتاشین 37u

13

204

60

رک ایستاده 42 یونیت دیتاشین 42u

14

118

80

رک ایستاده 22 یونیت دیتاشین 22u

15

138

80

رک ایستاده 27 یونیت دیتاشین 27u

16

160

80

رک ایستاده 32 یونیت دیتاشین 32u

17

182

80

رک ایستاده 37 یونیت دیتاشین 37u

18

204

80

رک ایستاده 42 یونیت دیتاشین 42u

19

138

100

رک ایستاده 27 یونیت دیتاشین 27u

20

160

100

رک ایستاده 32 یونیت دیتاشین 32u

21

182

100

رک ایستاده 37 یونیت دیتاشین 37u

22

204

100

رک ایستاده 42 یونیت دیتاشین 60 - 42u

23

204

100

رک ایستاده 42 یونیت دیتاشین 80 - 42u

24

226

100

رک ایستاده 47 یونیت دیتاشین 47u

25