تاریخچه و عملکرد

 

 

ارزش های محوری واصول شرکت پرشین ویژن که در بر دارنده رویکرد اعضای هیئت مدیره، سهامداران، کارکنان و کلیه ذینفعان

به کسب و کار شرکت از مناظر و جنبه های مختلف است. شامل و نه محدود به موارد ذیل است، بدیهی است برخی از این

موارددر چرخه حیات شرکت وطی تدوین آیین نامه ها و روش های اجرایی، توسعه خواهند یافت. اما هر تغییری در این سند

جهت بهبود خواهد بود و در اصول تغییری حاصل نخواهد گردید.

 

  •   مشتری مداری

  •    توجه به سرمایه های انسانی
  •    توسعه امنیت و حفاظت ازفضای تبادل اطلاعات و ارتباطات درسطح داخلی شرکت و در سطح ملی در کشور
  •    توسعه محصولات و خدمات
  •    رویکرد مبتنی بر فناوری اطلاعات
  •    ارائه ایده های جدید فناوری اطلاعات 
  •    روشهای جدید مهندسی کاربردی نرم افزار

  •    ایجاد ظرفیت های جدید تولیدی سخت افزاری و نرم افزاری

  •    رعایت حقوق مالکیت معنوی

  •              تربیت نیروهای متخصص